Zatrudnianie cudzoziemców bez pozwolenia na pracę

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 roku możliwe jest zatrudnianie osób pochodzących z państw ościennych (Ukraina, Rosja, Białoruś) bez zezwolenia na pracę. W takim przypadku jednak możliwość zatrudniania takich osób jest ograniczona – taki pracownik może zostać zatrudniony tylko na 6 miesięcy w roku (mogą zostać zawarte maksymalnie dwie umowy na trzymiesięczny okres). Taka nowelizacja do rozporządzenia została podjęta w celu ułatwienia obcokrajowcom na znalezienie legalnej pracy w Polsce. Jest to również cenne dla pracodawców, którzy nie są w stanie znaleźć osób do prac sezonowych, gdy zapotrzebowanie jest zwiększone.

Jakie dokumenty trzeba posiadać?

Brak konieczności posiadania zezwolenia na pracę nie oznacza, że taka osoba nie będzie musiała spełnić żadnych warunków formalnych. Podstawą jest posiadane przez niego wizy w celu wykonywania pracy (lub też zezwolenia na zamieszkanie na czas określony). Chcąc zatrudnić obcokrajowca bez pozwolenia na pracę konieczne jest spisanie oświadczenia o takim zamiarze, które składa się w placówce dyplomatyczno-konsularnej w miejscu stałego zamieszkania. Takie oświadczenie powinno zawierać podstawowe informacje: dane pracodawcy, dane kandydata do podjęcia pracy, termin planowanego zatrudnienia, charakter zatrudnienia.

Podobne oświadczenie należy też zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy i przekazać je osobie, która ubiega się o zatrudnienie. Jeżeli obcokrajowiec przebywa w kraju na podstawie innego rodzaju wizy np.,. turystycznej to w celu wykonywania pracy musi ponownie udać się do swojego kraju, gdzie będzie mógł starać się o uzyskanie wizy w celach pracowniczych.

Praca w branży budowlanej (sxc.hu)

Praca w branży budowlanej (sxc.hu)

Jakie prawa i obowiązki dotyczą cudzoziemców?

W przypadku zatrudnienia obcokrajowca obowiązuje go taki sam zakres praw i obowiązków jak w przypadku zatrudnienia obywateli Polski. Dlatego też każda osoba, która zdecyduje się na przyjęcie osób obcego pochodzenia będzie musiała traktować takiego pracownika na równych warunkach czy też pod względem wynagrodzenia. Możliwe jest zatrudnianie cudzoziemców na podstawie każdego rodzaju umowy – może być to więc umowa o pracę, jak również umowy cywilnoprawne.

Przedłużanie umów na kolejny okres

W przypadku, w którym pracodawca będzie zadowolony z efektów pracy obywatela innego kraju i będzie chciał przedłużyć z nim umowę o kolejny okres konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na pracę. Wydawane jest ono przez wojewodą lub Wojewódzki Urząd Pracy.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]