Zasady zatrudniania osób niepełnoletnich

Polskie prawo dopuszcza możliwość zatrudnienia osoby niepełnoletniej. Konieczne jest spełnienie określonych wymagań, aby umowa została zawarta prawnie. Przede wszystkim rodzice lub opiekunowie muszą wyrazić zgodę na zatrudnienie takiej osoby. Umowa powinna zostać sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie niezbędne informacje: czas trwania, miejsce odbywania, wysokość wynagrodzenia. Osoba niepełnoletnia, która nie posiada kwalifikacji zawodowych może być zatrudniona jedynie na podstawie umowy o przygotowanie zawodowe – konieczne jest więc określenie sposobu dokształcanie teoretycznego. Nie obowiązuje to jednak w przypadku pac krótkotrwałych, dorywczych oraz sezonowych. Osoba młodociana, która ukończyła 16 rok życia, ale nie przekroczyła 18 roku życia może zostać zatrudniona już na podstawie umowy o pracę.

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

Pracodawca musi jednak sprawdzić czy taka osoba spełnia określone warunki. Przede wszystkim musi mieć ukończone szkołę podstawową (co najmniej gimnazjum). Do tego musi pomyślnie przejść przez badanie lekarskie, w którym zostanie stwierdzone, że praca w takim wieku nie będzie zagrażała zdrowiu lub życiu. Rodzaj badania zależny jest od formy pracy jaka będzie wykonywana. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku zatrudniania osób pełnoletnich do pracy.

Wymiar czasu pracy osób niepełnoletnich

Osoba, która nie ma ukończonego 16 roku życia może pracować maksymalnie przez 6 godzin w ciągu doby. Osoby powyżej tej wartości mogą pracować maksymalnie 8 godzin w ciągu dnia. Wartość ta nie może zostać przekroczona więc osoba młodociana nie może pracować w systemie nadgodzin (nawet jeżeli wyrazi na to zgodę lub sam wyjdzie z taką propozycją).

Osoby niepełnoletnie mogą podjąć pracę zarobkową (pixabay.com)

Osoby niepełnoletnie mogą podjąć pracę zarobkową (pixabay.com)

Pracownik młodociany ma prawo do korzystania z przerwy w pracy, która trwa nieprzerwanie przez 30 minut (obowiązek ten powstaje w momencie, gdy jego dobowy czas pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny).

Prawo do urlopu

Pracownik młodociany nabywa prawo do urlopu w momencie, gdy przepracuje przynajmniej 6 miesięcy. Dostanie wtedy 12 dni urlopu, a po przepracowaniu całego roku będzie miał do wykorzystania 26 dni wolnego (pomniejszone o wcześniej wykorzystane dni). Dodatkowo takiej osobie musi zostać udzielony urlop jeżeli przypadnie on na okres ferii szkolnych. Ponadto pracodawca ma uprawnienia do udzielenia urlopu bezpłatnego w wyżej wymienionym okresie (łączny czas urlopów nie może być dłuższy jednak niż 2 miesiące). Urlop bezpłatny wlicza się w staż pracy.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]