Umowa leasingu i jego rodzaje

Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym, w którym jedna ze stron przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien okres, który został ustalony w umowie oraz za przewidziane opłaty ratalne.

Osobę przekazującą prawo do korzystania zwykle nazywa się finansującym albo leasingodawcą. Podmiot uzyskujący takie prawo zaś korzystającym lub leasingobiorcą.

W Polsce umowa leasingu jest regulowana poprzez Kodeks cywilny w art. 709. Według tych zapisów powinna zostać ona sporządzona na piśmie, w przeciwnym razie może zostać ona uznana za nieważną. Takiej umowie podlegają „rzeczy”. W rozumieniu prawa są to więc wszystkie przedmioty materialne, które są wyodrębnione z przyrody. Nie można więc uznać za rzecz cieczy, gazów, kopalin, zwierząt w stanie wolnym, energia, dobra intelektualna, pieniądze, papiery wartościowe oraz prawa majątkowe.

Rodzaje leasingu

  • Leasing operacyjny – polega na czasowym przekazaniu dobra inwestycyjnego. Jest on z reguły znacznie krótszy niż czas zużycia tej rzeczy. Z tego powodu raty leasingowe stanowią dla korzystającego koszt uzyskania przychodu. Nie podlega też u niego amortyzacji. W tej formie możliwe jest zagwarantowanie, że po zakończeniu umowy leasingobiorca będzie miał prawo do zakupu tej rzeczy.
  • Leasing finansowy – przedmiot leasingu jest własnością finansującego, jest amortyzowany przez leasingobiorcę, a przeniesienie tytułu własności również może być zagwarantowane w sporządzanej umowie. Firma zwiększa wartość majątku, ale bez ponoszenia kosztów. Zwiększona amortyzacja pozwala na regulację kosztów i dochodów. Leasing ten jest zbliżony w swojej formie do kredytu lub pożyczki.
  • Leasing zwrotny – mówimy o nim wtedy, gdy przedsiębiorstwo posiada liczne środki trwałe, ale nie ma gotówki. Może wtedy odstąpić część majątku firmie leasingowej, a w zamian wziąć środki pieniężne w leasing. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie całkiem sporego zastrzyku gotówki.
  • Leasing konsumencki – wprowadzona stosunkowo niedawno forma leasingu, która dostępna jest dla osób prywatnych. W Polsce jest to bardzo słabo rozpowszechniona forma i stanowi jedynie 2% rynku.

W polskim prawie możliwe jest rozwiązanie umowy leasingu. Jest taka możliwość w przypadku, gdy okoliczności nie są zależne od osoby finansującej. Mogą to być powody finansowe czy też utrata zapotrzebowania na leasingowany przedmiot. Rozwiązanie umowy jest niekorzystne dla osoby Korzystającej, ponieważ mogą zostać od niego zażądane pozostałe pieniądze, które były przewidziane na cały okres takiej umowy.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]