Obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe to szczególny przypadek papierów dłużnych – pozwala on ograniczyć odpowiedzialność emitenta do wysokości przychodów z przedsięwzięcia finansowego z uzyskanych przez spółkę lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego środków. Zgodnie obowiązującą ustawą o obligacjach mogą być przyznawać obligatariuszowi prawo do zaspokajania swoich roszczeń w pierwszej kolejności, przed innymi wierzycielami…

Obligacje

Obligacja to papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza. Zobowiązuje się tym samym do spełnienia określonego świadczenia. Należy więc ona do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. Posiadanie obligacji nie daje żadnych praw jak ma to miejsce w przypadku akcji.…