Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to nic innego jak dokument, który w uporządkowany sposób przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa i wyniki działalności danej firmy. Jego głównym celem jest dostarczenie informacji na temat finansów przedsiębiorstwa oraz tego jak przepływają środki pieniężne. Takie sprawozdanie obligatoryjnie musi zostać sporządzone na koniec roku obrachunkowego. Każde sprawozdanie finansowe musi być napisane według wzorca i spełniać kryteria formalne.

Kryteria sprawozdania finansowego

Wymagane jest, aby podana była pełna nazwa firmy, jak również adresu na który została zarejestrowana. Ponadto na górze sprawozdania musi znajdować się informacja określająca za jaki okres taki dokument został sporządzony oraz jakiej formy prowadzenia działalności ono dotyczy np. grupy kapitałowej. Innymi koniecznymi danymi do podania są: waluta w jakim dokument został sporządzony, poziom zaokrągleń stosowany w obliczeniach, tablice statystyczne, data sporządzenia sprawozdania, podpisy osób odpowiedzialnych za jego sporządzenie.

Sprawozdania dostarczają bardzo wielu informacji na temat ich odbiorców, dlatego też muszą spełniać określone standardy jakościowe. Powinny być one wiarygodne, zrozumiałe dla osoby, która będzie się z nimi zapoznawała, kompletne, porównywalne, sprawdzalne, terminów oraz cechujące się ciągłością.

Sprawozdanie finansowe (pixabay.com)
Sprawozdanie finansowe (pixabay.com)

Z czego składa się kompletne sprawozdanie finansowe?

Pełne sprawozdanie finansowe musi składać się z pewnej liczby części, niezbędne z nich to: wprowadzenie (zawierające dane zawarte powyżej), rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w funduszu, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia.

Sprawozdania finansowe dostępne są w wydziałach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to podstawowy sposób na zdobywanie informacji dotyczących sprawozdań. Zachodzi warunek złożenia sprawozdania finansowego do KRS w terminie do 15 lipca. Jeżeli nie zostanie one złożone w odpowiednim terminie to wyciągnięte zostaną negatywne konsekwencje: nałożona zostanie kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]