Prawa i obowiązki pracownika w kwestii BHP

O bezpieczeństwie pracy mówi się zwykle od strony pracodawcy, czyli jego obowiązków w kwestii zapewnienia odpowiednich warunków, zgodnych z normami i zasadami BHP. Warto powiedzieć sobie również o prawach i obowiązkach pracownika, które również są regulowane przez kodeks pracy. Jednym z podstawowych praw każdej osoby jest możliwość wstrzymania się od wykonywania pracy jeżeli warunki pracy nie będą zgodne z wymaganiami. Oczywiście taka wątpliwość musi mieć uzasadnienie i zostać przedstawiona przełożonemu. Pracodawca nie będzie mógł wyciągnąć konsekwencji wstrzymania się od wykonywania powierzonych mu obowiązków oraz powstałych w tym czasie strat z tytułu nie wykonywania pracy. Pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

Prawa pracowników

Podobnie jest w przypadku, gdy stan psychiczny lub fizyczny pracownika nie pozwala na wykonywanie bezpiecznej pracy. Może tak się wydarzyć na przykład w związku z wystąpieniem objawów chorobowych lub też na wieść np. o śmierci bliskiej osoby. W takim przypadku również mamy prawo do wstrzymania się od wykonywania prac jednocześnie zawiadamiając przełożonego o swoim stanie.

Obowiązki osób zatrudnionych

BHP w pracy (pixabay.com)

BHP w pracy (pixabay.com)

Poza prawami mamy też szereg obowiązków obowiązków, które należy przestrzegać. Wśród nich można wymienić chociażby znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Pracownik musi brać udział w szkoleniu oraz instruktażu, a także poddawać się testom sprawdzającym wiedzę z tego zakresu. Do obowiązków osoby zatrudnionej należy dbanie o stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu, który wykonuje w trakcie wykonywania obowiązków. Jego zadaniem jest dbanie o czystość i ład na stanowisku pracy. Jest obowiązany do stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, jak również wykonywać badania lekarskie.

Obowiązkiem pracowników jest także niezwłoczne powiadomienia przełożonych, współpracowników oraz inne osoby o zagrożeniu występującym w miejscu pracy. Wymagania te dotyczą nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również świadczących pracę na podstawie np. umowy cywilno-prawnej.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]