Pomoc finansowa. Rodzaje.

Pomocą finansową nazywamy wszelkie zapomogi pieniężne, które oferowane są przez osobę prawną lub fizyczną. Może ona przyjmować formę pomocy bezzwrotnej, zwrotnej, nieodpłatnej, odpłatnej, celowej, warunkowej, terminowe lub też bezterminowej.

Rodzaje pomocy finansowej:

Darowizna – jest to nieodpłatna pomoc finansowa polegająca na przysporzeniu osobie obdarowanej korzyści kosztem majątku darczyńcy. Oświadczenie o niej powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Istnieje możliwość cofnięcia darowizny w momencie, gdy obdarowany zachował się w rażąco niewdzięczny sposób w stosunku do darczyńcy. Zastosowanie mają wtedy przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu się.

Donacja (majorat donacyjny) – stosowane do 1919 r. Było to przekazanie dóbr ziemskich przez monarchę w formie nagrody dla wyższych urzędników oraz ważnych rangą wojskowych.

Dopłata bezpośrednia – rodzaj subwencji, który udziela się rolnikom w ramach Common Agricultural Policy.

Dotacja – nieodpłatna i bezzwrotna pomocą, która udzielana jest przez państwo innym podmiotom na realizację ściśle określonych zadań. Ma charakter uznaniowy, a osoba ubiegająca się o dotację musi spełnić pewne warunki, aby móc ją otrzymać.

Grant – jest to pewnego rodzaju wsparcie finansowe dla osoby prywatnej lub organizacji, które ma zostać przeznaczone na realizację określonych zadań. Udzielane są one przez państwa, ich organy, uczelnie wyższe, związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia oraz przez firmy. Bardzo rzadko udzielane są one przez osoby prywatne.

Jałmużna – jest to datek, który przyznawany jest osobą potrzebującym.

Kredyt – rodzaj pomocy finansowej, która zawarta jest pomiędzy bankiem i kredytobiorcą. Jest ona terminowa i zwrotna. Podmiot finansujący udostępnia określoną kwotę i cel, a osoba korzystająca musi zwrócić kwotę w terminie, w odpowiedniej wysokości powiększonej o odsetki.

Pożyczka – podobnie jak w przypadku kredytów, ale udzielane są przez osoby fizyczne lub instytucja. Nie musi być to bank.

Stypendium – świadczenie pieniężne przyznawane za osiągnięcie danego wyniku w dziedzinie nauki lub sztuki. Udziela się je też w celu umożliwienia kontynuowania nauki, przeprowadzenia badań naukowych lub prac w zakresie sztuki (stypendia naukowe i socjalne).

Subwencja – nieodpłatna i bezzwrotna pomoc udzielana przez państwo określonym podmiotom dla poparcia ich działalności. Od dotacji różni się tym, że ma charakter roszczenia prawnego.

Zapomoga – doraźna i bezzwrotna pomoc finansowa, która udzielana jest w wyniku zdarzenia losowego. Mogą być udzielane przez zakłady prawy, organizacje charytatywne, samorządy itd.

Zasiłek – forma świadczenia pieniężnego, które wypłacane jest przez instytucja państwowe lub organizacje non-profit. Zasiłki mogą być z pomocy społecznej, zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, celowy, stały, okresowy itd.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]