Czym różni się umowa kredytu od umowy pożyczki?

Kredyt i pożyczka, to dwa pojęcia, które w powszechnym mniemaniu oznaczają dokładnie to samo. Pomimo iż istota ich jest podobna (uzyskania środków finansowych kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę), tak jednak nie jest. Są to dwa produkty oferowane na rynku finansowym, które znacznie się od siebie różnią.

Kto może udzielić kredyt, a kto może udzielić pożyczki?

W myśl art. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej jako u.p.b.) udzielanie kredytów stanowi jedną z tak zwanych czynności bankowych, a zatem czynności, które zostały zastrzeżone tylko w zakresie kompetencji banków. Jednostki organizacyjne inne niż banki mogą wykonywać czynności bankowe, tylko wtedy przepisy odrębnych ustaw wprost je do tego uprawniają.

Z kolei umowa pożyczki może zostać udzielona przez dowolny podmiot, zarówno instytucję finansową (w tym bank), przedsiębiorcę w ramach prowadzącego przez siebie przedsiębiorstwa, jak również i osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Ustawowa definicja kredytu oraz ustawowa definicja pożyczki

Zgodnie z art. 69 ust. 1 u.p.b. przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Umowa pożyczki jest zawarta w przepisach Kodeksu cywilnego. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 720 k.c.).

Przedmiot umowy kredytu oraz przedmiot umowy pożyczki

Jak wynika z powyższych definicji, przedmiotem umowy kredytu mogą być wyłącznie środki pieniężne, natomiast przedmiotem umowy pożyczki mogą być zarówno środki pieniężne, jak i rzeczy oznaczone co do gatunku.

Forma udzielenia kredytu oraz forma udzielenia pożyczki

Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 1. strony umowy;
 2. kwotę i walutę kredytu;
 3. cel, na który kredyt został udzielony;
 4. zasady i termin spłaty kredytu;
  • w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu;
 5. wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
 6. sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
 7. zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
 8. terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
 9. wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
 10. warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Natomiast umowa pożyczki powinna zostać zawarta w formie pisemnej, jeżeli jej wartość przewyższa kwotę 500 zł. Umowa pożyczki nie musi wskazywać celu na który została zaciągnięta. Umowa pożyczki nie musi mieć także odpłatnego charakteru (nie trzeba zastrzegać odsetek, prowizji czy wynagrodzenia za udzielenie pożyczki). Nie ma także obowiązku zabezpieczenia spłaty pożyczki. W powyższych kwestia istnieje całkowita swoboda kontraktowania między stronami.

Możliwość wypowiedzenia umowy kredytu oraz możliwość wypowiedzenia umowy pożyczki

W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu (art. 75 ust. 1 u.p.b.). Jeżeli strony w umowie nie ustaliły dłuższego terminu, termin wypowiedzenia, wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni. Wypowiedzenie umowy kredytu z powodu utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej lub zagrożenia jego upadłością nie może nastąpić, jeżeli bank zgodził się na realizację przez kredytobiorcę programu naprawczego. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę (art. 723 k.c.).

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]