Prawnik a notariusz – pokrewieństwo zawodów prawniczych

Mogą wspólnie rozpoczynać studia prawnicze, ale ich drogi zawodowe w pewnym momencie rozchodzą się – prawnik i notariusz to zawody prawnicze, choć charakteryzujące się zupełnie inną specyfiką pracy i kompetencjami. Jakie pokrewieństwa występują w tych profesjach i jakie są pomiędzy nimi zasadnicze różnice?…

Zatrudnianie cudzoziemców bez pozwolenia na pracę

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 roku możliwe jest zatrudnianie osób pochodzących z państw ościennych (Ukraina, Rosja, Białoruś) bez zezwolenia na pracę. W takim przypadku jednak możliwość zatrudniania takich osób jest ograniczona – taki pracownik może zostać zatrudniony tylko na 6 miesięcy w roku…

System prawa kontynentalnego a system anglosaski

W kulturze zachodniej wyróżnia się na dzień dzisiejszy dwa systemy prawne. Jednym z nich jest system anglosaski, a drugim kontynentalny system prawa. Główną różnicą pomiędzy nimi jest to, że ten anglosaski pozwala na tworzenie prawa przez sądy w wyniku rozstrzygnięć precedensowych. W przypadku kontynentalnego systemu prawa istnieje oczywiście…

Co podlega pod zakres prawa autorskiego?

Wszystkie normy prawne określane przez prawo autorskie wchodzą w skład prawa o własności intelektualnej oraz dotyczą ogółu praw, które przysługują autorowi utworu, upoważnionemu do decydowania o rozpowszechnianiu utworu i czerpaniu z tego jednocześnie korzyści finansowej. Prawo autorskie złamać można całkiem łatwo i spowodowane jest to najczęściej brakiem świadomości…

Egzekucja wierzytelności – na czym polega?

Każda osoba posiadająca jakiś dług wobec innej osoby czy instytucji, jest dłużnikiem. Dlatego też wobec takiej osoby można rozpocząć proces przymusu egzekucyjnego, którego głównym zadaniem jest odzyskaniem własności wierzyciela. Zazwyczaj wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych zajmuje się komornik sądowy, który jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Wiele…

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Żyjemy w czasach, w którym równouprawnienie nabiera zupełnie nowego wymiaru. Nigdy dotychczas nie było takiej sytuacji, aby ogół społeczeństwa miał tak wyrównane prawa i przywileje. Oczywiście nie wszędzie na świecie – dalej zdarzają się miejsca i kultury, gdzie kobiety czy wyznawcy innych religii są traktowani jako ludzie podrzędnej…

Zasady zatrudniania osób niepełnoletnich

Polskie prawo dopuszcza możliwość zatrudnienia osoby niepełnoletniej. Konieczne jest spełnienie określonych wymagań, aby umowa została zawarta prawnie. Przede wszystkim rodzice lub opiekunowie muszą wyrazić zgodę na zatrudnienie takiej osoby. Umowa powinna zostać sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie niezbędne informacje: czas trwania, miejsce odbywania, wysokość wynagrodzenia. Osoba niepełnoletnia, która…

Jak znaleźć dobrego adwokata?

W dzisiejszych czasach owszem, szybko jesteśmy w stanie znaleźć adwokata. Jednak znalezienie osoby, o której będzie można powiedzieć – dobry prawnik, rzetelny adwokat, wymaga już nieco bardziej złożonego działania. O co konkretnie chodzi? Przede wszystkim, trzeba poszukać w różnych źródłach.…

Czym jest i co określa regulamin pracy?

Przez określenie regulamin pracy rozumiemy taki akt normatywny, którego zadaniem jest ustalenie wewnętrznego porządku i organizacji w zakładzie pracy. Może on określać zarówno prawa, jak i obowiązki pracownika (może dotyczyć również pracodawcy). Taki regulamin jest jednym ze źródeł prawa pracy, którego należy przestrzegać pracując u danego pracodawcy. Ze…

Papierosy i alkohol w miejscu pracy

Palenie papierosów oraz picie alkoholu to najczęstsze używki, które stosowane są w naszym społeczeństwie. Nie brakuje osób, które nadużywają tych używek, nawet w czasie pracy. Palenie jest dopuszczalne w większości zakładów pracy (często w wydzielonych do tego miejscach), ale istnieją od tego również pewne wyjątki. W przypadku alkoholu…
1 2 3 4