Rok 2007 i światowy kryzys finansowy

W przeszłości świata zdarzały się już kryzysy światowe, jednak ten, który swój początek miał w połowie 2007 roku odbił się szerokim echem na niemal całym świecie. Kryzys ten zapoczątkowany został w Stanach Zjednoczonych z powodu zapaści na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka. Kryzys ten okazał się tak rozległym,…

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to nic innego jak dokument, który w uporządkowany sposób przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa i wyniki działalności danej firmy. Jego głównym celem jest dostarczenie informacji na temat finansów przedsiębiorstwa oraz tego jak przepływają środki pieniężne. Takie sprawozdanie obligatoryjnie musi zostać sporządzone na koniec roku obrachunkowego. Każde sprawozdanie…

Pożyczka od pracodawcy z funduszu świadczeń socjalnych

W polskim prawie przewidziana została możliwość udzielenia pożyczki pracownikowi przez pracodawcę. Pieniądze w tym przypadku wypłacane są ze środków funduszu świadczeń socjalnych lub też z innych środków obrotowych i przeznaczonych do tych celów. Taka forma pożyczki jest znacznie korzystniejsza dla pracownika, ze względu na preferencyjne warunki. W tym…

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny jest jednym z typów kredytów bankowych, który przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć przez osobę decydującą się na zaciągnięcie takiego zobowiązaniem. Celem jest jednak odtworzenie, modernizacja lub też powiększenie wartości majątku. Może być przeznaczony również na zakup wartości niematerialnych i prawnych, nabycie akcji w przedsiębiorstwie lub też…

Ubezpieczenie GAP – rozsądna opcja dla przedsiębiorcy

Zakup nowego auta to inwestycja – i tak samo jak każda inna jest narażona na straty. Jak się zabezpieczyć? Warto rozważyć GAP – ubezpieczenie będące uzupełnieniem AC.…

Aktywa i pasywa

Aktywami nazywamy takie zasoby majątkowe, które są kontrolowane przez jednostkę gospodarczą. Mają one określoną wartość w sposób wiarygodny i uzyskuje się je w wyniku przeszłych zdarzeń, mają zapewnić korzyści ekonomiczne. Jednostka nie musi posiadać prawa własności do rozpatrywanego składnika majątkowego, aby móc ująć go w późniejszym bilansie. Bardzo często aktywa…

Płaca – definicja, podział i podstawowe pojęcia

Płaca to ogół wydatków pieniężnych oraz świadczeń wypłacanych pracowników z tytułu ich zatrudnienia. Pojęcie to obejmuje nie tylko wypłaty pieniężne, ale też inne dodatki oraz świadczenia w naturze: materiały, towary, bony, usługi itd. lub ekwiwalent wypłacany pracownikom przez pracodawcę za wykonaną pracę. Wysokość wynagrodzenia Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie…

Papiery komercyjne przedsiębiorstw

Papiery komercyjne przedsiębiorstw – są to krótkoterminowe papiery dłużne, które wydawane są na okaziciela lub imiennie. Emisje takich papierów wartościowych mają charakter niepubliczny i przeprowadzane są przez agentów emisji. Są to banki lub biura maklerska i jest to wykonywane na zlecenie przedsiębiorcy. Można więc powiedzieć, że są to…

Wartość dla akcjonariuszy

Wartość dla akcjonariuszy (ang. shareholder value) – to jedno z podejść biznesowych, które uzależniają sukces przedsiębiorstwa od zmian wartości spółki dla akcjonariuszy. Bardzo popularne jest od lat 80. XX wieku. Dotyczy tych spółek, które notowane są na giełdach papierów wartościowych. Tam wartością jest kapitał własny, który w tym…

Aniołowie biznesu

Anioł biznesu to zamożna osoba, która jest w stanie przeznaczyć swój kapitał na finansowanie przedsięwzięć we wczesnych fazach rozwoju. W zamian pozyskuje on pakiet udziałów w firmie i jest w stanie czerpać z nich korzyści finansowe w momencie, gdy przedsięwzięcie się rozwinie i zacznie być dochodowe. Anioły biznesu…
1 2 3 4 7