Akcje

Akcja to papier wartościowy, który łączy prawa majątkowe z niemajątkowymi a wynikające z uczestnictwa w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Pierwszym podmiotem na świecie, któremu udało się wyemitować akcje była Holenderska Kompania Wschodnioindyjska – odbyło się to w 1602 roku i pozwoliło na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego. Akumulacja środków za pomocą akcji nadawała się do finansowania budowy okrętów i zakładania nowych faktorii handlowych. Pozwoliło to na uczynienie Holandii prawdziwą potęgą handlową. Najstarsza zachowana akcja znajduje się w Muzeum w Hoorn – pochodzi ona z 1606 roku i jest ona imienia.

W Polsce po raz pierwszy akcje zostały wyemitowane przez Kompanię Manufaktur Wełnianych w 1768 roku. Akcjonariuszami byli szlachcice, magnaci oraz bankierzy i kupcy.

Co powinna zawierać akcja?

Firmę (nazwę przedsiębiorstwa), adres spółki, oznaczenie sądu rejonowego oraz numer, pod którym została wpisana do ewidencji, datę zarejestrowania spółki oraz wystawienia akcji, wartość nominalną, serię, numer, wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych, ograniczenia co do rozporządzania akcją, postanowienia statutu, popis zarządu i pieczęć spółki.

Akcje są emitowane przez spółkę. Pierwsza seria zostaje wyemitowana już podczas założenia, a następne wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego. Akcje składają się więc na kapitał spółki. Są one niepodzielne, ale mogą być przedmiotem współwłasności. Prawa i obowiązku wynikające z posiadania akacji są jednakowe, chociaż istnieje możliwość nadania dodatkowych praw i obowiązków – są to tzw. akcje uprzywilejowane.

Jakie prawa przysługują z tytułu posiadania akcji?

Prawo majątkowe – upoważnia do otrzymania dywidendy (jest to udział w zysku firmy), nadaje prawo do udziału w podziale majątku w razie likwidacji i do poboru akcji nowej emisji.

Prawo korporacyjne – nadaje prawo głosu (w przypadku pokrycia akcji), bierne prawo głosu (sprawowanie funkcji w spółce), prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, prawo zaskarżania, żądania udzielenia informacji oraz wystąpieniem powództwa o naprawienie szkody.

Pozostałe rodzaje papierów wartościowych wydawanych przez spółki akcyjne:

Świadectwa tymczasowe – wydawane na poświadczenie dokonania częściowej wpłaty na akcje a okaziciela.
Świadectwa założycielskie – dają prawo do zysku w spółce, wydawane są one założycielom spółki za włożone zasługi.
Świadectwa użytkowe – powstają na skutek umorzenia akcji w pełni opłaconych.

Ocena czytelników
[Głosów: 0   Average: 0/5]