Nasza oferta: Poradniki i książki Serwisy informacyjno-doradcze Programy komputerowe Publikacje on-line Dokumenty elektroniczne Seminaria i konferencje

Szukaj w serwisie:
REKLAMA

Tydzień 37; 9 -11 września 2013r.

Dz.U. Nr 170 z 9 września 2013r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego. Dz.U. z 9 września 2013r. Nr 170, poz. 1037. Wejście w życie – 24 wrzesień 2013r.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. Dz.U. z 9 września 2013r. Nr 170, poz. 1038. Wejście w życie – 10 październik 2013r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. Dz.U. z 9 września 2013r. Nr 170, poz. 1039. Wejście w życie – 24 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy. Dz.U. z 9 września 2013r. Nr 170, poz. 1040. Wejście w życie – 24 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2012. Dz.U. z 9 września 2013r. Nr 170, poz. 1041. Wejście w życie – 24 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. z 9 września 2013r. Nr 170, poz. 1042. Wejście w życie – 1 październik 2013r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu. Dz.U. z 9 września 2013r. Nr 170, poz. 1043. Wejście w życie – 24 wrzesień 2013r.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. Dz.U. z 9 września 2013r. Nr 170, poz. 1044. Wejście w życie – 24 wrzesień 2013r.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. Dz.U. z 9 września 2013r. Nr 170, poz. 1045. Wejście w życie – 24 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ślimaków z rodzaju Pomacea (Perry). Dz.U. z 9 września 2013r. Nr 170, poz. 1046. Wejście w życie – 24 wrzesień 2013r.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dz.U. z 9 września 2013r. Nr 170, poz. 1047. Wejście w życie – 24 wrzesień 2013r.

Dz.U. Nr 171 z 10 września 2013r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli. Dz.U. z 10 września 2013r. Nr 171, poz. 1048. Wejście w życie – 25 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Dz.U. z 10 września 2013r. Nr 171, poz. 1049. Wejście w życie – 25 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Dz.U. z 10 września 2013r. Nr 171, poz. 1050. Wejście w życie – 10 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Dz.U. z 10 września 2013r. Nr 171, poz. 1051. Wejście w życie – 25 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2014 i 2015. Dz.U. z 10 września 2013r. Nr 171, poz. 1052. Wejście w życie – 25 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Piekoszów oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Piekoszów w województwie świętokrzyskim. Dz.U. z 10 września 2013r. Nr 171, poz. 1053. Wejście w życie – 11 wrzesień 2013r.

Dz.U. Nr 172 z 11 września 2013r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dz.U. z 11 września 2013r. Nr 172, poz. 1054. Wejście w życie – 26 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych. Dz.U. z 11 września 2013r. Nr 172, poz. 1055. Wejście w życie – 26 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Dz.U. z 11 września 2013r. Nr 172, poz. 1056. Wejście w życie – 26 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika. Dz.U. z 11 września 2013r. Nr 172, poz. 1057. Wejście w życie – 11 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Dz.U. z 11 września 2013r. Nr 172, poz. 1058. Wejście w życie – 11 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG). Dz.U. z 11 września 2013r. Nr 172, poz. 1059. Wejście w życie – 11 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień. Dz.U. z 11 września 2013r. Nr 172, poz. 1060. Wejście w życie – 11 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby. Dz.U. z 11 września 2013r. Nr 172, poz. 1061. Wejście w życie – 26 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin. Dz.U. z 11 września 2013r. Nr 172, poz. 1062. Wejście w życie – 26 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Dz.U. z 11 września 2013r. Nr 172, poz. 1063. Wejście w życie – 26 wrzesień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego. Dz.U. z 11 września 2013r. Nr 172, poz. 1064. Wejście w życie – 12 październik 2013r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”. Dz.U. z 11 września 2013r. Nr 172, poz. 1065. Wejście w życie – 11 wrzesień 2013r.


Copyright © 2013 Dashöfer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa
tel.: +48 22 559 36 00, fax: +48 22 829 27 00, +48 22 559 36 99