Nasza oferta: Poradniki i książki Serwisy informacyjno-doradcze Programy komputerowe Publikacje on-line Dokumenty elektroniczne Seminaria i konferencje

Szukaj w serwisie:
REKLAMA

Tydzień 33; 12 – 14 sierpnia 2013r.

Dz.U. Nr 151 z 12 sierpnia 2013r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego. Dz.U. z 12 sierpnia 2013r. Nr 151, poz. 911. Wejście w życie – 27 sierpień 2013r.

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze. Dz.U. z 12 sierpnia 2013r. Nr 151, poz. 912. Wejście w życie – 27 sierpień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Dz.U. z 12 sierpnia 2013r. Nr 151, poz. 913. Wejście w życie – 1 wrzesień 2013r.

Ustawa z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Dz.U. z 12 sierpnia 2013r. Nr 151, poz. 914. Wejście w życie – 14 sierpień 2013r.

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Dz.U. z 12 sierpnia 2013r. Nr 151, poz. 915. Wejście w życie – 27 sierpień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Dz.U. z 12 sierpnia 2013r. Nr 151, poz. 916. Wejście w życie – 20 sierpień 2013r.

Dz.U. Nr 152 z 13 sierpnia 2013r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 917. Wejście w życie – 13 sierpień 2013r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2013–20181). Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 918. Wejście w życie – 28 sierpień 2013r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bierawa w województwie opolskim. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 919. Wejście w życie – 14 sierpień 2013r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 920. Wejście w życie – 28 sierpień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 921. Wejście w życie – 13 sierpień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 922. Wejście w życie – 13 sierpień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 923. Wejście w życie – 13 sierpień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 924. Wejście w życie – 13 sierpień 2013r.

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 925. Wejście w życie – 13 sierpień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 926. Wejście w życie – 1 styczeń 2014r.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 927. Wejście w życie – 13 sierpień 2013r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lipca 2013 r. sygn. akt P 36/12. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 928.

Dz.U. Nr 153 z 14 sierpnia 2013r.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Dz.U. z 14 sierpnia 2013r. Nr 153, poz. 929. Wejście w życie – 14 sierpień 2013r.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela. Dz.U. z 14 sierpnia 2013r. Nr 153, poz. 930. Wejście w życie – 14 sierpień 2013r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 14 sierpnia 2013r. Nr 153, poz. 931. Wejście w życie – 1 wrzesień 2013r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dz.U. z 14 sierpnia 2013r. Nr 153, poz. 932. Wejście w życie – 14 sierpień 2013r.


Copyright © 2013 Dashöfer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa
tel.: +48 22 559 36 00, fax: +48 22 829 27 00, +48 22 559 36 99