Aktywa i pasywa

Aktywami nazywamy takie zasoby majątkowe, które są kontrolowane przez jednostkę gospodarczą. Mają one określoną wartość w sposób wiarygodny i uzyskuje się je w wyniku przeszłych zdarzeń, mają zapewnić korzyści ekonomiczne. Jednostka nie musi posiadać prawa własności do rozpatrywanego składnika majątkowego, aby móc ująć go w późniejszym bilansie. Bardzo często aktywa składają się wyłącznie z przedmiotów, które objęte są leasingiem finansowych, a do których prawo posiada leasingodawca (do momentu spłacenia całości zobowiązać z tytułu zawartej umowy).

Podział aktywów

Aktywa można podzielić ze względu na stopień płynności na aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe.

Majątek trwały to wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, należności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe, a także inwestycje długoterminowe. Do majątku obrotowego zalicza się wszelkiego rodzaju zapasy (materiały, półprodukty, produkty gotowe, towary) , należności i inwestycje krótkoterminowe (papiery wartościowe, środki pieniężne) oraz rozliczenia międzyokresowe.

W obecnych czasach pojęcie majątku coraz bardziej oddala się od tradycyjnego pojmowania. W szerokim ujęciu obejmuje ono rzeczy, prawa majątkowe, ale również zdobytą wiedzę i umiejętności. Można powiedzieć, że są to wykwalifikowani pracownicy. W gospodarcze opartej na wiedzy jest to kluczowy czynników, a przez wielu traktowane jest to jako największy kapitał przedsiębiorstwa. Stanowią oni główny czynnik wpływów ekonomicznych do organizacji/.

Pasywa

Pasywa jest to pojęcie określające pochodzenie majątku przedsiębiorstwa. W praktyce spotka się dwa takie źródła. Jest to kapitał własny oraz zobowiązania.

Do tych pierwszych zaliczyć możemy fundusz podstawowy, udziały, zysk z lat ubiegłych, odpisy z zysku itd. Do zobowiązań zaliczyć można rezerwy a zobowiązania, zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe.

Ocena czytelników
[Głosów:0    Średnia:0/5]